DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Bagatelka Monika Malinovic, NIP:, REGON, tel. 692 343 234, właściciel serwisów internetowych www.bagatelka.edu.pl.
 2. W czasie korzystania z serwisu należącego do Bagatelki możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 3. Dane będą zabezpieczone i przechowywane w okresie działania Bagatelki, chyba że wcześniej poprosisz o ich zmianę lub usunięcie z naszej bazy.
 4. Dane zostaną usunięte, jeśli zamkniemy działalność gospodarczą.
 5. Twoje dane przetwarzamy, dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres w jakim możesz dochodzić od nas roszczeń związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.
 6. Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, wypełniając formularz na jednej z naszych stron, chcąc otrzymywać nasz newsletter lub zapisując się na zajęcia edukacyjne. W każdej chwili masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 8. Dane przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla nas usługi w Internecie, podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych – im również przekazujemy dane osobowe.
 9. Dane przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zatem podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

 

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.